SDH KŘTINY

založen 11. 7. 1886

Je to nejstarší dosud fungující spolek ve Křtinách.

 

Na začátku si několik informací z brožury, jež byla vydána v roce 1987 k výročí 101 roků, které se slavilo společně s výročím 750 roků první zmínky o Křtinách.

Požáry vznikaly z nedbalosti obyvatel, zásahem přírodních živlů – bleskem, výjimkou nebylo i úmyslné zakládání ohňů – žhářství. Když na některou střechu sedl ohnivý kohout, lidé strhávali ze sousedních domů doškové střechy pomocí trhacích háků a sekyr. K hašení ohně používali sudy a kožená vědra naplněná vodou. Akci řídil zpravidla obecní kovář, který také požár ohlašoval voláním „hoří“, v noci pak tlučením na okna a poplašným zvoněním.

Ze zápisu zábrdovického kláštera se dovídáme, že k prvnímu požáru v naší obci došlo v roce 1310. V roce 1611 zuřil v obci velký požár, jemuž padla za oběť velká část Křtin.

5. 1844 před půlnocí vypukl v domě kováře Mosera č. p. 25 požár, který v krátké chvíli zachvátil i skvostný křtinský kostel a budovu školy. Při hašení obětavě pomáhali i Italové s kteří lámali ve Křtinách mramor. Úsilí hasičů i dobrovolníků však bylo marné. Proudy vody ze tří stříkaček zachránily pouze přízemí objektů a vzácné varhany.

V roce 1874 při dvou požárech vyhořelo 6 domů, téhož roku bylo vydáno napomenutí veřejnosti

„… by náležitý pozor v příbytcích, též kromě nich se vchoval, by se obec před vypuknutím ohně uchránila a v pádu před ním, by každý občan vše patřící k uhašení ohně při ruce přichystaný měl.“

 

Založení sboru

Slavnostně, se všemi náležitostmi doby, byl 11. července 1886 ustaven Sbor dobrovolných hasičů ve Křtinách. Předsedou sboru byl zvolen Ferdinand Wanjek, velitelem Josef Kubeš, podvelitelem Antonín Pokorný. Členové výboru – F. Bílý, F. Špička, Ant. Kubeš, P. Pokorný. Po oficiální části slavnosti následovalo odpolední kulturní vystoupení .“dítek školou povinných“ a večer pak taneční zábava v hostinci p. Josefa Kubeše.

O činnosti sboru v letech následujících až do roku 1945 se nám dochovaly jen malé střípky. Kronika hasičského sboru byla totiž v roce 1945 zničena požárem v domě pana F. Bílého ve Křtinách.

Záznamy obecní kroniky uvádějí:

v roce 1914 vyhořela větší část obce

5. 1915 vyhořely domy č. 43, 44, 45, 46

roku 1920 byla uspořádána oslava u příležitosti 40. výročí
založení sboru /dochoval se pamětní odznak/, v témže

roce byla zakoupena ruční stříkačka na dřevěném podvozku

-10. 4. 1945 následkem leteckého náletu hořely domy č. 24,
104 – pošta, kostel, hospodářské budovy p. Knechta,
farská stodola, dům F. Bílého, stolařství F. Bílého.

Činnost po osvobození 1946 – 1950

Nový rozmach a oživení činnosti sboru nastal po osvobození naší vlasti sovětskou armádou v roce 1945. Staří a přestárlí členové sboru postupně odcházeli, prováděl se nábor nových mladých. V roce 1945 čítá místní sbor 28 členů. Byla zajišťována činnost ve výcviku nových členů. Sbor se zapojil do budování naší obce po válečných událostech. Motorová stříkačka byla upevněna na pojízdný kovový podvozek, získali jsme nový požárnický vůz a začalo se uvažovat o postavení nové požární zbrojnice. 

 

Rok 1951 – 1952

1 dubna 1951 na výroční členské schůzi byl zvolen nový výbor. Na další mimořádné schůzi bylo rozhodnuto o zakoupení karoserie zn. Feromen na hasičský vůz. Nedostačující finanční prostředky vedly k dobrovolné sbírce na chybějící částku. Peníze byly v témže roce z části vráceny členům, zbytek zůstal jako dar.

Jako každým rokem účastnili se členové požárního sboru na oslavách 1. a 9. máje, žňových hlídek, požárních hlídek o tehdejších svatodušních svátcích, atd. Dobrovolní hasiči se na výzvu vyšších orgánů také zapojili do celostátního hlasování o zachování míru s ostatními občany naší obce. Brigádnicky se podíleli na polních pracích – žně a podzimní práce, na zvelebení naší obce. Za tuto činnost byl požární sbor vždy vyzdvihován jako nejlepší složka v naší obci. Hlavním programem členů požárního sboru bylo provádět cvičení požárního družstva dle vydaných směrnic a osnov školení pro dobrovolné požární sbory, dále preventivní prohlídky v naší obci atd.

Rok 1953

Tento rok se vyznačoval důležitou změnou v životě požární ochrany. Národní shromáždění ČSR přijalo zákon o Svazu požární ochrany. Tímto zákonem přechází starost o hmotné vybavení na státní orgán a jeho vykonavatelem se stal MNV. Byl schválen nový stejnokrojový řád a nové stanovy svazu. Došlo k přejmenování sboru na MJ SPO, byl zaveden nový, výstižnější název- místo hasič – požárník, provedena celková reorganizace dle správního území – okres – kraj. V té době MJ čítá 54 mužů a 2 ženy.

Rok 1954 – 1960

V této době také, probíhala i v naší vesnici socializace vesnice – zakládání JZD /1957/. Požárníci prováděli pravidelně odbornou činnost – cvičení, účast na soutěžích, zajišťovali žňové hlídky, hlídky při různých závodech v naší obci. Z kulturních akcí byly pořádány plesy, tradiční ostatkové zábavy, rej masek po obci, maškarní plesy, přednášky ve školách, účast na branných dnech školní mládeže před ukončením školního roku.

Z uvolněné částky rozpočtu MNV byly pořizovány postupně., potřebné hadice, pracovní stejnokroje, pracovní obuv a další potřebný inventář. Požárníci zajišťovali úpravu požární zbrojnice, stavěl se sušák na hadice. Kromě odborného školení dbala MJ o praktický výcvik mladšího členstva, dorostu a žáků a zapojovala se do všeobecně prospěšného socialistického budování. Kromě toho také prováděli členové opravu požárního vozidla, čištění studní, jímek, brigádnickou pomoc JZD, námětová cvičení v obci, okrsku, atd.

Rok 1961

8. 1961 byla oslava 75. výročí založení naší jednoty za účasti celého okrsku. Byla uskutečněna soutěž jednotlivých požárních družstev, výstavka dokumentů, přehlídka staré a nové požární techniky. Požárníci z Habrůvky předvedli požární útok se starou ruční stříkačkou, který sklidil velký ohlas mezi diváky. Jako obvykle následovala taneční zábava.

 

Rok 1962 – 1976

Požární družstvo se úspěšně zúčastnilo hašení požáru v Jedovnicích roku 1963. Pokračovalo se ve výcviku požárního družstva na soutěž. Dále se připravovala nová místnost, bývalá garáž JZD ve dvoře MNV,jako požární zbrojnice. Přispěním lesního závodu jsme získali požární, vozidlo T 805 skříňová a staré vozidlo zn. Horch bylo vyřazeno a předáno na OIPO Blansko. Po dokončení úprav místnosti bylo provedeno přestěhování výzbroje a výstroje. V dalších letech jsme se stěhovali ještě několikrát, a proto jsme prostřednictvím MNV jednali s vyššími orgány o postavení samostatné požární zbrojnice.

Prováděla se úprava okolí a průjezdu budovou MNV pro výjezd požárního auta, stavba sušáku na hadice. V roce 1964 se zúčastnili všichni členové voleb do zastupitelských orgánů státní moci.

 

Stále byl prováděn nábor nových členů do požárního sboru. Pokračovalo se na opravě motoru požárního vozidla T 805 – usazení nové skříně, opravovala se požární stříkačka za pomoci požárního útvaru Adamovských strojíren.

V roce 1964 jsme se zúčastnili krajského námětového cvičení v Babicích – doprava vody na velkou vzdálenost s velkým stoupáním a to na kravín JZD v Babicích. Voda se čerpala z řeky Svitavy u zastávky ČSD. Ha tomto cvičení se podíleli také naši členové PS, kde byli velmi dobře hodnoceni.

Rok 1977

V srpnu 1977 byla naše obec postižena velkou bouří a průtrží mračen. Následkem deště byly zatopeny některé části obce, koupaliště, strojovna, dále množství domů, sklepů v obytných domech. Voda se hrnula od Bukoviny v potoku na Adamov, brala vše, co jí přišlo do cesty. Požárníci naší obce, a místní vojenský útvar obětavě celou noc i další den likvidovali následky přírodní katastrofy, zabezpečovali průjezd obcí. Jejich práce byla vyzdvižena a oceněna uznáním OV SPO v Blansku, MHV a obzvlášť potěšitelné byly děkovné dopisy občanů, řidičů, kterým jsme poskytli pomoc.

Po opravě budovy MNV byla místnost požární zbrojnice na nádvoří zrušena, takže bylo nutno vážně uvažovat o stavbě řádné požární zbrojnice. Zásluhou MNV se se stavbou započalo v roce 1979 a v r. 1982 byla nová požární zbrojnice slavnostně předána do užívání.

Děkujeme všem členům i mnohým občanům Křtin, kteří se stovkami brigádnických hodin podíleli na výstavbě. OV SPO ocenil naši práci přidělením nové stříkačky PPS 12 a KV SPO nás ocenil „Čestným uznáním za příkladnou práci v požární ochraně.“

 

Rok 1983 – 1986

Stručný výčet pravidelných činností, které se každoročně provádí:

zimní školení teoretické dle plánu výcvikového roku

cvičení při praktickém výcviku, námětových cvičení místních
a v okrsku Adamov

účast na celostátní soutěžích požárních družstev

příprava družstev mladších i starších pionýrů na účast v soutěžních disciplinách celostátní hry „Plamen“

 

Zakládající členové:           

  Wanjek Ferdinand – předseda sboru

  Kubeš Josef – velitel

  Pokorný Antonín – podvelitel

  Grégr František – četař

  Opatrný Josef – četař  

  Bílý František – člen výboru

  Kubeš Antonín – člen výboru

  Špička František – člen výboru

  Cvilink Antonín

  Dvořák Josef

  Grégr Josef

  Havel Jaromír

  Krapl Antonín

  Krapl František

  Krejčí Adolf

  Kučera Antonín

  Olejníček Antonín

  Ondroušek František

  Opletal Štěpán

  Pásek Karel

  Písařík Antonín

  Prachař Vladimír

  Pokorný Bohumír

  Pokorný František

  Sláma Josef

  Staněk Stanislav

  Uher Ferdinand

  Zdráhal František

 

Starostové sboru:

    1886 – Wanjek Ferdinand do roku 1945 záznamy zničeny požárem na konci války

    1945 – 1952 Pásek Emil

    1952 – 1953 Kozel Oldřich

    1953 – 1954 Křenek Josef

    1954 – 1966 Matuška Josef

    1966 – 1968 Vyskočil Jaroslav

    1968 – 1973 Matuška Josef

    1973 – 1993 Pokorný Miroslav

    1994 – Matuška Petr

 

Počty členů:

rok 1945 – 28 členů

rok 1954 – 56 členů

rok 1987 – 45 členů a 10 členů dorostu a 16 žáků.

rok 1995 – 54 členů

rok 1997 – 18 členů

rok 2000 – 17 členů

rok 2005 – 18 členů

rok 2016 – 32 členů

rok 2022 – 25 členů

 

Stručný seznam  událostí:

11.7.1886 – založení sboru

1914 – požár větší části obce

18.5.1915- požár domů 43, 44, 45, 46

1920 – zakoupení ruční stříkačky

10.4.1945 – požár po náletu, domy 24, 104, kostel, farská                     stodola, stolařství

1945 – 1950 – pořízení motorové stříkačky a vozu

1951 – nová karoserie zn. Feromen na hasičský vůz

1963 – účast při požáru v Jedovnicích, získání vozu

T 805 a vyřazení starého vozidla Horch

1964 – oprava T 805  (motor a výměna skříně ) a oprava hasičské stříkačky,    

                       účast na krajském námětovém cvičení na dopravě vody z řeky Svitavy 

                       ke kravínu v Babicích.

1977 – zatopení části obce

1979 – začátek stavby nové hasičské zbrojnice

1982 – slavnostní předání zbrojnice, přidělení nové stříkačky PPS 12

1988 – přidělena Avie A30 z Blanska

2007 – od MV získána Avie A21 Furgon 2010 – koupen Peugeot Boxer

2012 – sbor získal přenosnou motorovou stříkačku z roku 1926-1928, která je po repasi funkční

2014 – Oprava hasičské zbrojnice – vrata, dveře, fasáda

2020 – Koupen nový DA Fiat Ducato. První nové auto v celé historii.

2021 – Nákup DS-16. Po repasi funkční

2022 – Nákup PS-3, PS-8

 

V současné době se sbor společně s ostatními spolky účastní aktivně na pomoci při organizaci většiny akcí v naší obci.

Samozřejmě naší největší akcí je spolupořadatelství při pořádání hasičské pouti.  Pravidelně se ho účastní kolem 40 sborů celého kraje. Ač se to nezdá, tak na tuto „půldenní akci“ je třeba zapojení poměrně značného množství hasičů, kteří zajišťují zdárný chod akce. (pozvánky, doprava, prezence, parkování, ukázky, občerstvení, papírování…)

Dále provádíme sběr železného šrotu za který děkujeme našim občanům, protože je to náš jediný zdroj financí na zajištění činnosti. Bohužel již nepořádáme, jak to mu bylo v dobách dávno minulých plesy a zábavy. Nemáme k tomu dostatečný počet aktivních členů a už takhle je různých akcí tolik, že máme pořád co dělat. 

Dále ještě existuje okrsek Křtiny (dříve okrsek Adamov), který je složen ze sborů z okolních obcí. V rámci okrsku se samozřejmě snažíme účastnit se akcí, i když ne tak, jak bychom si představovali. Dlouhodobým problémem je u nás neexistence soutěžního družstva pro požární útok. Prostě nejsou lidi. 

Jinak abychom si jen nestěžovali, tak se nám daří udržovat veškerou techniku ve funkčním stavu a doufáme, že ji využijeme pouze na tzv. „civilní“ akce. Také jsme se pustili do repasí staré techniky. 

Děkujeme vedení Městysu za pomoc při opravě hasičské zbrojnice, kdy v roce 2014 získala nový kabát. 

Naši členové ovšem také nezahálejí (aspoň ne úplně všichni) a v posledních letech máme odpracováno kolem 500 hodin na různých akcích a údržbě výstroje a výzbroje.